Allmänna Affärsvillkor (AAV) för Singles50

(Senast ändrad den 2021/04/26)

 

Följande Allmänna Affärsvillkor anger de villkor som gäller för användningen av Singles50-tjänster som tillhandahålls av be2 S.à.r.l. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (nedan kallat ”Singles50”).

Genom att registrera sig hos Singles50 godkänner kunden de Allmänna Affärsvillkoren från Singles50, samt att hon/han har läst och accepterat dessa. De Allmänna Affärsvillkoren blir därmed en del av avtalet med kunden.

De Allmänna Affärsvillkoren gäller för alla kunder hos Singles50, även för användning eller inloggning utanför Sverige. Andra affärsvillkor för kunden kommer inte att accepteras.

Obs! Vi tillhandahåller inte våra tjänster till kunder med hemvist i Luxemburg. Om din hemvist är i Luxemburg är du inte tillåten att registrera dig för tjänsten. Klausulerna 13. (3), 8. (3), 8. (1) för dessa GTC gäller inte längre för konsumenter/kunder med hemvist i Luxemburg.

Personer som inte fyllt 18 år får inte använda Singles50-tjänster.

 

1. Syfte

(1) Avtalet mellan kunden och Singles50 omfattar både kostnadsfria och avgiftsbelagda tjänster. Före användningen av en avgiftsbelagd tjänst görs kunden uppmärksam på att tjänsten är avgiftsbelagd och vilka kostnader som beställning av tjänsten innebär. Singles50 erbjuder kunden även följande tjänster ( se även ”3. Singles50-tjänster och omfattningen av dessa“):

Personlighetstester:

 • Framställer information om kundens individuella testresultat som är baserade på dennes personlighetstester. Kunden får inte enbart kunskaper om sig själv utan också en beskrivning av sin idealpartner.
 • Registrerar och hanterar kundens uppgifter i be2 S.à.r.l. databasen.
 • Arkiverar kontakter med andra be2 S.à.r.l. kunder.

(2) Varken ingående av äktenskap eller förmedling av äktenskap resp. en fortlöpande eller återkommande tjänst som syftar till att förmedla partnerskap eller äktenskap, omfattas av innehållet i detta avtal.

(3) Singles50 erbjuder sina tjänster enbart för privat bruk. Genom registrering accepterar kunden att denna tjänst får användas endast för privat och icke-kommersiellt bruk.

2. Användning av Singles50-tjänster och dess avtal

(1) Användning av Singles50-tjänster förutsätter att kunden registrerar sig. Registrering via Singles50:s iOS-app kräver att kunden tidigare laddat ner appen via Apple iTunes App Store. Registrering via Singles50:s Android-app kräver att kunden tidigare laddat ner appen via Google Play Store. Vid registrering väljer kunden ett användarnamn som andra Singles50-kunder kan lära känna, och ett personligt lösenord. Som alternativ kan kunden automatiskt tilldelas ett användarnamn av Singles50, en så kallad ”Siffra”. E-postadress skall endast användas för kontakter mellan Singles50 och kunden. E-postadresserna kommer inte att lämnas ut till andra Singles50-kunder.

(2) Genom registrering accepterar kunden de gällande Allmänna Affärsvillkoren och intygar att denne är myndig, d.v.s. är över 18 år.

(3) Redan vid registreringen ingås ett första (avgiftsfritt) avtal mellan Singles50 och kunden, för vilket de Allmänna Affärsvillkoren gäller.

(4) Vid beställning av en avgiftsbelagd tjänst ingår den registrerade kunden och Singles50 sedan ett ytterligare avtal, separat från registreringsavtalet (ett så kallat ”Premium medlemskap”) där även dessa Allmänna Affärsvillkor gäller. Kunden kommer att underrättas innan slutförandet av dessa ytterligare avtalsförbindelser, om betalningsskyldigheten för tjänsterna och informeras om gällande priser och betalningsalternativen. Kunden blir betalningsskyldig för respektive tjänst denne beställer genom att acceptera och klicka på ”Bekräfta”.

(5) Kunden försäkrar att denne lämnar sanningsenliga uppgifter vid registrering och såväl vid senare beställningar och betalningar.

(6) Singles50 har rätt att neka tillgång till tjänsten om kunden använder tjänsten och/eller webbsidan i strid med lagen; i strid mot en eller flera tredje parts rättigheter eller i strid med nuvarande kundförpliktelser, se detaljer i artikel 6. Kundens ansvar. Om tjänsten spärras p.g.a. förut nämnda grunder ändrar detta inte betalningsskyldigheten för den spärrade kunden av de beställda tjänsterna. Avgifter understigande 350 € som kunden betalat till Singles50 återbetalas inte i detta fall utan behålls som straffavgift. be 2 förbehåller sig även rätten att gentemot kunder som inte har avgiftsbelagda tjänster eller vars tjänster inte uppgår till 350€ kräva en straffavgift upp till 350€. Ersättning av en allvarligare av kunden vållad skada skall behandlas särskilt och begränsas inte av straffavgiften. Sådana skador behandlas särskilt.

3. Singles50-tjänster och omfattningen av dessa

(1) Singles50 tjänsten inleds efter registreringen med ett personlighetstest. Testet består av en serie av psykologiska aspekter med utvalda och konstruerade frågor som kunden svarar på.

(2) På grundval av kundens svar bearbetar Singles50 ett individuellt testresultat för kunden i elektronisk form. Detta testresultat skickas till kunden.

(3) Kundens svar och övriga personliga uppgifter i be2 S.à.r.l.s databank skall jämföras med andra be2 S.à.r.l.-kunders data. Denna jämförelse baserar sig på en matematisk algoritm (beräkningsmetod) som gör det möjligt att jämföra olika kundprofilers utsagor.

(4) Kunden erhåller en lista över andra jämförda kunder som passar bäst med deras anonyma kortprofiler.

(5) Kunden kan härefter söka kontakt med de föreslagna andra Singles50-kunderna. Direkt kontaktsökning mellan kunderna får endast ske genom Singles50 och sker endast om kunderna har träffat en uttrycklig överenskommelse härom. En sådan överenskommelse kan uppstå genom att en kund från sin anonyma kortprofil skickar en förfrågan, en så kallad ”kontaktsökning” till andra utvalda kunder. Dessa kunder kan sedan bestämma om de vill svara eller inte. Även vid kontaktsökning gäller dessa Allmänna Affärsvillkor, dvs. när en kund skickar en kontaktönskan till en annan kund. Kommunikationen mellan Singles50-kunder måste alltid ske via de av Singles50 inrättade interna kommunikationssystemen. I vissa länder finns en videochattfunktion tillgänglig för premiummedlemmar.

(6) Kontaktsökning och förmedling av meddelanden är i huvudsak avgiftsbelagda, om inget annat genom avtal har överenskommits.

(7) Tjänsten kontaktsökning och förmedling av meddelanden inom Singles50s interna kommunikationssystem kan kunden beställa mot avgift under en viss period, t.ex. under tre eller sex månader (ett så kallat ”kontaktavtal”).

Avtalstiden räknas från den dag avtalet ingicks. Således avses inte med ”månad” här kalendermånad utan en månad räknat från dagen för avtalets ingående (t.ex. 15 februari till 15 mars). Om den i månader bestämda tidsperioden löper ut den sista dagen i månaden, så avslutas tidsperioden den sista dagen i den kommande månaden (t.ex. om en tremånaders period börjar den 30 november löper den ut 28 februari nästkommande år).

(8) Innan den avgiftsbelagda tjänsten börjar fungera ska kunden tydligt informeras om de obligatoriska avgifterna. Kostnader, omfattning av tjänsten och de gällande betalningsvillkoren förklaras för varje avgiftsbelagd tjänst. Efter att betalning erlagts enligt avtal och fullständiga adressuppgifter lämnats kan kunden börja använda de avgiftsbelagda tjänsterna.

(9) Singles50 kan inte garantera riktigheten i uppgifter som rör Singles50-kunders personlighetstester.

Singles50 kan inte garantera att kunden under ”kontaktavtalet” hittar en framgångsrik ömsesidig kontakt, om inget annat genom avtal uttryckligen har uppgetts.

(10) Tjänsten som tillhandahålls av Singles50 är tillgånglig 24/7 i regel. Tillgänglighetsgraden är 99.5% på en årsbasis. Detta är exkluderat när sidan är nedtagen för underhåll eller programuppdateringar, och exklusive faktorer som är utanför Singles50s kontroll såsom avsaknaden av internet-tjänster där tredje part är skyldig, eller någon större kraft. Singles50 rekommenderar sina kunder att använda den senaste (webläsaren) teknologin och att tillämpa rätt webläsarinställningar (aktivera Java script, cookies och pop-ups) för den bästa Singles50-upplevelsen. När teknologin blivit utdaterad eller icke-standard används, kan inte Singles50 garantera korrekt drift av alla tjänster och funktioner.

(11) Kunden samtycker och accepterar att allt innehåll uppladdat av honom/henne till webbplatsen/appen för Singles50 är tillgängligt för samtliga kunder i sin lista över rekommenderade kontakter. Detta gäller även i de fall andra kunder har registrerat sig för andra tjänster som be2 S.à.r.l. tillhandahåller via andra webbplatser/appar, antingen genom be2 S.à.r.l. eller via samarbetspartners. Ömsesidigt har kunden också rätt att ta del av de fördelar med denna centrala databas för de tjänster som tillhandahålls via olika domäner, i listan över kontakter som rekommenderas till honom/henne.

4. Kommunikation mellan kunden och Singles50

(1) Meddelanden från Singles50 till kunden skickas antingen via skärmbilder efter "inloggning", dvs. när klienten har angett sitt användarnamn (eller alternativt den kod han/hon fått) och lösenord, eller via e-postmeddelanden till den e-postadress som kunden uppgett vid registreringen eller som är lagrad av kunden i hans/hennes profil.

(2) Meddelanden från kunden till Singles50 skickas via e-post till den e-postadress som anges på Singles50-webbplatsen (t.ex. [email protected]), via brev eller fax. Om Singles50 kontaktas via brev eller fax är det, för unik verifiering och skydd mot missbruk, absolut nödvändigt att kunden minst specificerar sin Singles50-registrerade e-postadress, det land vars Singles50-tjänst han/hon använder och hans/hennes användarnamn (eller alternativt, den kod han/hon fått) i sina meddelanden till Singles50. Om Singles50kontaktas via e-post är det, för unik verifiering och skydd mot missbruk, absolut nödvändigt att alla e-postmeddelanden som skickas från kunden till Singles50 skickas från den e-postadress som angetts av kunden vid registreringen eller som för närvarande lagras av kunden i hans/hennes profil.

5. Singles50:s ansvar

(1) Singles50 ansvarar inte för riktigheten när det gäller uppgifter i Singles50-kunders personlighetstester. Singles50 ansvarar inte heller för riktigheten i de framtagna testresultaten och dess jämförelser och matchning i kundprofiler p g a den individuellt givna informationen. När vi får kunskap om att en Kund bryter lagen, bryter mot en eller flera tredje parts rättigheter eller mot nuvarande kundförpliktelser som beskrivs i artikel 6, gäller artikel 2.6.

(2) Direkt kontaktsökning mellan Singles50 kunder är möjligt endast efter en ömsesidig överenskommelse mellan kunderna (se under ”3. Singles50-tjänster och omfattningen av dessa”, avsnitt 5). Singles50 ansvarar inte för det fall kunden under avtalstiden inte hittar några kontakter. Arbetet med Singles50:s kontaktförmedling med hjälp av tekniska färdigheter ger endast kontaktmöjligheter.

(3) Singles50 ansvarar inte för missbruk av uppgifter och information, eller då kunden trots uttryckligt förbud (se även ”6. Kundens ansvar”) använder Singles50-tjänster på ett otillåtet eller olagligt sätt. Singles50 ansvarar därutöver inte heller för de fall kunden själv förmedlar information till tredje man som i sin tur använder informationen på ett otillbörligt sätt.

(4) Singles50 garanterar inte kontinuerlig och oavbruten tillgång till tjänsten. Singles50 kan inte hållas ansvarig för driftsstörningar på grund av fel i den tekniska utrustningen eller i kvalitén i tillgången till tjänsten som följer av force majeure eller händelser som Singles50 inte kan avhjälpa (t.ex. fel i kommunikationsnätet).

(5) Singles50 ansvarar inte för det fall någon obehörigen skaffar sig tillgång till personlig kundinformation, exempelvis genom dataintrång såsom hacking, cracking eller liknande.

(6) För andra skador som inte beror på tidigare nämnda orsaker, ansvarar Singles50 endast för skada som uppsåtligt eller av grov oaktsamhet vållats av Singles50s ledning, anställda och uppdragstagare och enbart för sådana skador som nu nämnda kategorier vållat i samband med utförande av sina arbetsuppgifter eller uppdrag för Singles50.

(7) Singles50 är endast ansvarig för liten försumlighet i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa eller om det har brutit mot kontraktsförpliktelser. Ansvar i det senare fallet är begränsat till förutsägbara direkta förluster som är typiska för denna typ av avtalsförhållande.

(8) Kontraktsansvar är annars uteslutet.

6. Kundens ansvar

(1) Kunden är ensam ansvarig för all information som gäller henne/honom. Kunden försäkrar att av henne/honom lämnad information är sanningsenlig och korrekt beskriver hans/hennes person. Kunden är skyldig att ange sådana uppgifter som inte förts in av tredje man som sina egna. Avsiktligt falska eller i bedrägligt syfte angivna uppgifter, speciellt uppgifter om bankkonton och kreditkortsnummer om personen själv eller om tredje man kan leda till rättsliga åtgärder (Se även under Avsnitt 6).

Kunden åtar sig att hålla uppgifterna i Singles50s databas aktuella, särskilt vad avser kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

Singles50 har rätt men inte skyldighet att kontrollera innehållet i kundernas profiler inklusive uppladdade bilder för att tillse att allt sker lagligt och följer reglerna i Allmänna Affärsvillkoren för Singles50 och allmänna regler beskrivna för hemsidor / App och där så erfordras ta bort delar av innehållet, ändra eller helt radera.

(2) Kunden är skyldig att lämna uppgifter som begärs av henne/honom och som anges som obligatoriska. Detta gäller särskilt namn, hemvist, e-post och internetadress, telefon- eller faxnummer.

(3) Kunden är skyldig att behandla uppgifter (som namn, hemvist, e-post- och webbadresser, telefon- eller faxnummer, e-post eller liknande texter och meddelanden) från andra Singles50 kunder som denne får tillgång till behandlas konfidentiellt och inte utan medgivande av dessa kunder göra informationen tillgänglig för tredje man. Överföring av tillgänglig data från icke-kunder är enligt Singles50-tjänsters regler förbjudet. Detta omfattar särskilt användningen av videochattfunktionen, som är tillgänglig i vissa länder som en del av premiummedlemskapet.

(4) Kunden försäkrar att han/hon inte har för avsikt att utnyttja tjänsterna för kommersiella syften inklusive uppgifter som lämnats i förtroende av tredje man. Kunden försäkrar att meddelanden från andra Singles50-kunder inte används till andra ändamål än personlig kommunikation sinsemellan, speciellt inte för att annonsera eller erbjuda varor eller tjänster. Kunder försäkrar dessutom att inte sända så kallade ”kedjebrev” eller liknande. Detta omfattar särskilt användningen av videochattfunktionen, som är tillgänglig i vissa länder som en del av premiummedlemskapet.

(5) Kunden förbinder sig att inte missbruka Singles50-tjänster, speciellt tjänster som används (detta omfattar särskilt användningen av videochattfunktionen, som är tillgänglig i vissa länder som en del av premiummedlemskapet),

 • för att sprida kränkande, stötande, pornografiskt eller liknande material
 • för att hota, trakassera eller kränka andras rättigheter
 • prata om eller begära pengar eller värdefulla tjänster

 Kunden förbinder sig vidare till att,

 • inte ladda upp data på Singles50 som innehåller virus (infekterad programvara);
 • inte ladda upp data, programvara eller annat material som är skyddat av upphovsrätt eller industriell äganderätt, om inte kunden är ägare av respektive rättighet eller har tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att använda programvaran eller materialet
 • inte använda Singles50 tjänsten på så sätt att den negativt påverkar andra Singles50 kunders tillgång till tjänsten;
 • inte obehörigen försöka skaffa sig eller skaffa sig tillgång till e-postadresser.

(6) Underlåtenhet att följa punkterna 1 till 5 kan enligt Singles50:s avtal leda till att kundens tillgång till Singles50-tjänster omedelbart upphör. Kunden kan inte framställa några betalningsanspråk mot Singles50 (se vidare detaljer i ”2. Användning av Singles50-tjänster och dess avtal”, Avsnitt 6). Singles50 förbehåller sig rätten att härefter vidta rättsliga åtgärder gentemot kunden.

(7) Om kunden använder Singles50-tjänster samt till henne/honom anförtrodda uppgifter för kommersiella ändamål är kunden – oavsett från ett eventuellt skadeståndsanspråk – förpliktigad att betala en avgift från 2.500 € för varje enskilt fall av styrkt utnyttjande.

(8) Kunden åtar sig att hålla Singles50 skadefritt vid eventuell stämning, skadeståndskrav, förluster eller fordringar som har sin grund i kundens registrering eller utnyttjande av Singles50-tjänsterna. Kunden ersätta Singles50 för alla kostnader, krav och skadeståndsanspråk uppkommit genom kundens förtal.

(9) Kunden skall regelbundet hämta sina inkomna meddelanden samt besvara dessa. Kunden har rätten att om hon/han så önskar spara dessa i egen dator.

Singles50 har rätt att ta bort meddelanden som sparats i kundens konto efter tolv (12) månader, räknade från när dessa kommit in – även utan att först skicka förfrågan eller meddelanden om detta.

Singles50 har rätt att utan att först meddela kunden radera kunden och dennes uppgifter från be2 S.à.r.l.s databas när kunden som inte använt den kostnadsfria Singles50-tjänsten längre än sex (6) månader. Denna åtgärd används för det första för att skydda kundens uppgifter då be2 S.à.r.l. efter denna tidsram förutsätter att kunden inte längre är intresserad av lagringen av hennes/hans uppgifter, för det andra tjänar denna åtgärd till att radera inaktiva kunder – och därmed förbättra Singles50-tjänsternas tillgänglighet.

7. Information om sekretess, databehandling och cookies.

             Vår dataskyddsförklaring finns här: https://www.singles50.se/info/dataskyddsfoerklaring

 

8. Uppsägning, förlängning av kontraktet och avslutande av tjänster

(1) Uppsägning

Vid uppsägning är det skillnad mellan de kostnadsfria tjänsterna som framtagits i samband med registreringen och de avgiftsbelagda tjänsterna som tecknats efter beställningen av dessa tjänster.

Kunden kan när som helst säga upp den med Singles50 upprättade kostnadsfria tjänsten utan att ange skäl. Uppsägning av detta kostnadsfria medlemskap gäller i och med att på Singles50:s hemsida / App under ”Inställningar” trycka på länken "inaktivera profil". Avinstallation av appen raderar inte profilen.

Singles50 har rätt att verkställa kundens uppsägning av det kontnadsfria avtalet inom 14 dagar. Singles50s rätt att säga upp avtalet pga. andra grunder, t.ex. avstängning av kunden påverkas inte.

Uppsägning av de avgiftsbelagda tjänsterna (sk. ”Premium-medlemskap”) köpta via hemsidan ska ske senast 14 kalenderdagar före utgången av varje avtalsperiod – såvida inte annan tidsperiod än angivna tidsfristen avtalats (se även under avsnitt 2 ”Förlängning av avtal”). 

Singles50 vill göra uppsägning enkelt för sina kunder. Uppsägning kan genomföras på följande sätt: antingen av kunden i området "inställningar" i kundens profil eller genom att klicka här (genom att följa instruktionerna om hur ett premiummedlemskap avslutas). Alternativt kan kunden välja att avsluta utanför ovanstående processer genom att skicka ett bifogat dokument med en uttrycklig, skriftlig och signerad förklaring om önskan att uppsäga sig till en av kontaktinformationerna som anges nedan. För att göra det tydligt och för att skydda mot missbruk måste kunden alltid ange sitt fullständiga namn, det land vars Singles50-tjänst han/hon använder, sin registrerade e-postadress hos Singles50 som en absolut nödvändighet. Uppsägningen måste skickas antingen via e-post ([email protected]) eller post (be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ) eller fax (+46 850 90 04 88).

Uppsägning av det betalda avtalsförhållandet betalt via appköp i Singles50:s iOS-app måste utövas uteslutande av Apple iTunes App Store enligt Apple iTunes App Stores regler.

Uppsägning av det betalda avtalsförhållandet betalt via Singles50:s Android-app sker i enlighet med den valda betaldningsmetoden: 

 • för betalningar via Singles50:s betalningssystem sker uppsägning i enlighet med reglerna i villkor 8. (1) ovan
 • gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda sker uppsägning uteslutande av Google Play Store enligt Google Play Stores regler.

Förtydligande anmärkningar: En avgiftsbelagd tjänst kan inte enbart avslutas genom att radera profilen. Även om kunden raderar den avgiftsbelagda tjänsten i sin profil återstår betalningsskyldigheten. Kunden avstår genom att radera sin profil från användningen av den ännu inte uppsagda men dock betalda tjänsten. Detta betyder att kunden inte erhåller återbetalning av redan betalda avgifter. En skriftlig uppsägning av avgiftsbelagda tjänster köpta via hemsidan – såsom tidigare har beskrivits – krävs alltid. För Singles50:s iOS/Android-app är reglerna nämnda ovan tillämpliga.

(2) Förlängning av avtal

Avtalet avseende de avgiftsbelagda purchased via the website tjänster förlängs automatiskt med motsvarande tid som avtalats i samband med beställningen (ex 3, 6 eller högst 12 månader) om kunden inte sagt upp avtalet minst 14 kalenderdagar före utgående avtalsperiodens slut eller uppsägning skett enlig annan avtalad uppsägningstid. Vid uppsägning skall kunden ange sitt fullständiga namn, det land där Singles50-tjänsten används, sin hos Singles50-registrerade e-postadress såväl som användarnamn (alternativt den för kunden tilldelade ”Siffran”). Uppsägning skall ske skriftligen - i läsbar form! Se även ovan, avsnitt 1 ”Uppsägning” under ”Uppsägning av de avgiftsbelagda tjänsterna”.

När det gäller abonnemang, kampanjer eller liknande kan särskilda villkor gälla. Kunden skall informeras om provabonnemangets löptid, om möjligheten att säga upp abonnemanget och om hur man avslutar den automatiska förlängningen. Kunden skall informeras enligt den 3§ Svensk författningssamling 2014:1449: Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

Vid beställningen av en avgiftsbelagd tjänst får kunden en orderbekräftelse med uppgift om alla gällande tider och tidsfrister såsom avtalets startdatum och avtalsförlängnigegs omfattning i de fall avtalet inte sagts upp i enlighet med avtalet.

Förlängning av kontrakt för inköp i appen via Singles50:s iOS-app följer uteslutande Apple iTunes App Stores regler. Kunden måste själv avaktivera automatisk förnyelse i tid.

Förlängning av kontrakt för inköp via Singles50:s Android-app sker i enlighet med den valda betalningsmetoden: 

 • för betalningar via Singles50:s betalningssystem sker förlängning av kontrakt i enlighet med reglerna i villkor 8. (2) ovan
 • gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda sker förlängning av kontrakt uteslutande enligt Google Play Stores regler. Kunden måste själv avaktivera automatisk förnyelse i tid.

(3) Indragning av tjänster

Singles50 har rätt att avbryta leverans av de tjänster som erbjuds helt eller delvis. Singles50 ska i så fall underrätta kunden minst 14 dagar före den delvisa eller fullständiga indragningen av tjänsten.

Kunder som betalat avgiften till Singles50 vid tidpunkten för indragningen av tjänsten behöver inte begära återbetalning för ännu inte utnyttjade tjänster för att återbetalning skall ske.

9. Invändningar av kunden och betalningsförfarandet

(1) Invändningar mot de belopp som debiterats eller mot räkningar över kostnader måste göras inom sex (6) (6) veckor från den tidpunkt betalning gjorts eller mottagandet av orderbekräftelsen över Singles50 beställningen. Om kunden häver avtalet inom dessa 6 veckor utan skälig grund så gäller avtalet, dvs. betalning skall ske avseende upplupna kostnader.

Om det föreligger skälig grund (till exempel ett beräkningsfel) ska kunden ersättas i enlighet med avtalet eller kan hon/han välja att förlänga den avgiftsbelagda tjänsten („Premium medlemskap”). Denna förlängningstid motsvarar den tiden som kunden haft skälig grund mot Singles50.

Kunden har därutöver rätt att inom fem arbetsdagar få rättelse avseende Singles50-tjänsten. Om rättelse inte sker inom denna tidsfrist har kunden rätt att häva avtalet. Återbetalning av outnyttjade tillgodohavanden skall ske sedan enligt p ”8. Uppsägning, förlängning av kontraktet och avslutande av tjänster”, avsnitt 3.

Mindre brister i leveransen av tjänsterna berättigar inte kunden till invändningar. Till obetydliga klagomål för en avgiftsbelagd tjänst hör ex att tid som kunden inte kan utnyttja avgiftsbelagda tjänster inte överstiger två sammanhängande dagar.

Kunden kan själv framställa eget anspråk mot Singles50 endast i de fall om betalningsanspråken eller återbetalningsfodran och dess upprättande strider mot. 

(2) Singles50 har rätt att vid utebliven betalning eller för sen betalning lämna ärendet till inkassobyrån för indrivning av kundens fordran. Singles50 har därmed rätt att debitera lagstadgad dröjsmålsränta och därtill kommande andra kostnader.

Singles50 har rätt att göra anspråk till kostnader för oberättigad hävning av kontobetalning eller oberättigad uppsägning av autogiro inom lagens ramar.

(3) För inköp i appen via Singles50:s iOS-app bearbetas betalningarna uteslutande via Apple iTunes App Store enligt Apple iTunes App Stores regler. Betalningar dras från kundens iTunes-konto. För inköp via iOS-appen är 9. (1) och (2) ej tillämpliga. Alla invändningar angående betalningar måste uteslutande vändas till Apple iTunes App Store.

(4) För inköp via Singles50:s Android-app bearbetas betalningarna i enlighet med den valda betalningsmetoden.

 • för betalningar via Singles50:s betalningssystem är 9. (1) och (2) ovan tillämpliga.
 • gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda bearbetas betalningarna uteslutande via kundens Google-konto. För inköp via Google-konton är 9. (1) och (2) ej tillämpliga. Alla invändningar angående betalningar måste uteslutande vändas till Google Play Store.  

10. Användningsrättigheter och upphovsrätt

(1) Alla rättigheter till program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som tillhandahålls av Singles50 ägs uteslutande av Singles50. Singles50 är ägare av alla ovannämnda användarrättigheter. Användningen av samtliga program och tillhörande innehåll, material såväl som varumärke och varunamn är uteslutande tillåtet för syften som nämns i Allmänna Affärsvillkoren. Kopiering av program, tjänster, programvara, teknik, varumärke, varunamn, uppfinningar och material som tillhör Singles50 är förbjudet om detta inte uttryckligen tillåts av Singles50.

(2) Singles50 är ett registrerat varumärke i många länder världen över.

11. Kundens ångerrätt

(1) för inköp av avgiftsbelaga tjänster via Singles50:s hemsida.

Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från och dagen som avtalet ingicks.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss be2 S.à.r.l., Kundenservice/Widerruf, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (fax: +46 850 90 04 88, e-post: [email protected]) att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall (https://www.singles50.se/info/mall-annulleringsformulaer), detta är emellertid inget krav.

För att annullera avtalet räcker det att du meddelar oss att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet

Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som debiteras om du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat; vi debiterar inga kostnader för en återbetalning.

Om du har begärt att vi ska tillhandahålla en beställd tjänst redan innan annulleringsfristen har gått ut, så är du skyldig att betala ett rimligt belopp, det vill säga ett belopp som motsvarar den del av tjänsten som vi har tillhandahållit fram till den dagen som vi får ditt meddelande om att du annullerar avtalet, jämfört med hela den tjänst som avtalet avser.

(2) för inköp i appen via Singles50:s iOS-app behöver kunderna uteslutande rikta sig till Apple iTunes App Store för att utnyttja sin ångerrätt.

(3) för inköp via Singles50:s Android-app gäller ångerrätten i enlighet med den valda betalningsmetoden:

 • för betalning via Singles50:s betalningssystem, gäller utnyttjande av ångerrätten enligt 11. (1) ovan,
 • gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda, måste kunden uteslutande vända sig till Google Play Store för att utnyttja sin ångerrätt.

12. Ändringar i Allmänna Affärsvillkoren

(1) De Allmänna villkoren kan ändras förutsatt att detta inte påverkar de materiella bestämmelserna i avtalsförhållandet och att detta ändringsförslag är nödvändigt för att anpassa sig till utveckling som var oförutsebar när avtalet ingicks men som skulle avsevärt störa avtalsbalansen förhållande om det ignorerades. ”Materiella bestämmelser” är särskilt de som relaterar till typen och omfattningen av avtalsenligt överenskomna tjänster och livslängd, inklusive bestämmelser för uppsägning. Ytterligare ändringar och tillägg till de allmänna villkoren kan genomföras om det är nödvändigt för att lösa svårigheter i kontraktets utförande som orsakas av kryphål som uppkommer efter att kontraktet ingåtts. Detta kan särskilt förekomma när lagstiftning ändras och en eller fler klausuler i dessa Allmänna villkor påverkas.

(2) Tjänstespecifikationerna kan ändras om det är nödvändigt av saklig grund förutsatt att ändringarna inte sätter kunden i en objektivt mindre gynnsam position (dvs. funktioner måste bibehållas eller förbättras) än gällande tjänstespecifikationen när kontraktet ingicks och inte skiljer sig väsentligt från tidigare specifikationer. Saklig grund finns om tekniska innovationer existerar på marknaden för de skyldiga tjänsterna eller om tredje part, från vilka Singles50 får förskottstjänster som är nödvändiga för att skapa tjänsterna, ändrar sitt utbud av tjänster.

(3) Kunden måste informeras om ändringar i Allmänna villkor och tjänstespecifikationer enligt 12. (1) och (2) åtminstone (6) veckor innan de träder i kraft. Samtidigt med att ändringarna träder i kraft ska kunden ha särskild rätt att avsluta. Om kunden inte avslutar skriftligt inom (6) veckor efter att ha meddelats om ändringarna, kommer ändringarna att ingå i avtalet då de träder i kraft. Kunden kommer att varnas specifikt om denna konsekvens i meddelandet om ändringar.

13. Övrigt

(1) Singles50 har rätt att anlita externa tjänsteleverantörer och annan hjälp för att utföra delar eller hela Singles50-tjänster, såvida detta inte medför några nackdelar för kunden.

(2) Om enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Affärsvillkor eller i avtalet är ogiltiga ofullständiga eller kommer så att bli, berörs inte giltigheten i resten av Allmänna Affärsvillkoren eller i avtalet. Såvida bestämmelserna inte har blivit en del av avtalet eller är ogiltiga, ska gällande lagar i dessa fall tillämpas.

(3) Lagstiftningen i Sverige ska tillämpas på detta avtal, utan att det påverkar de obligatoriska bestämmelserna i EU-förordning nr 593/2008.

(4) be2 S.à.r.l. deltar inte i tvistlösning online (ODR) och är inte skyldiga att göra det: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(5) Kunden har möjlighet att hämta dessa gällande avtalsbestämmelser inklusive Allmänna Affärsvillkoren på nätet och spara dessa i sin dator.

(6) Ansvarig för Singles50-tjänsten är be2 S.à.r.l.; 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

be2 S.à.r.l. är ett bolag med begränsat ansvar enligt lagstiftningen i Luxemburg. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Luxemburg ( Registre de Commerce et des Sociétés) med numret B 123206.